Bandenvervangingsplan

Zijn jouw huidige Novex banden beschadigd en dien je jouw banden te vervangen? Wij geven extra korting op de aankoop van nieuwe Novex banden. Profiteer van ons Novex banden vervangingsplan!

Waarom het bandenvervangingsplan?

Wij geloven in het merk Novex en daarom hebben we voor jou het banden vervangingsplan (BVP) ontwikkeld. Het banden vervangingsplan van Novex geeft jou als eindgebruiker van personenwagenbanden, onder vooraf vastgestelde voorwaarden, aanspraak op een korting op de aanschafprijs van nieuwe Novex banden. Dit geldt echter alleen indien je jouw Novex banden door beschadiging dient te vervangen. Onder beschadiging verstaan wij beschadiging als gevolg van een aanrijding of andere omstandigheden die niet door de eindgebruiker zijn toe te rekenen.

Op deze kortingsregeling kan aanspraak worden gemaakt bij het montagebedrijf dat de beschadigde Novex banden zal vervangen door nieuwe Novex banden. Daartoe zal de betrokken eindgebruiker, in samenspraak met het montagebedrijf, het BVP aanvraagformulier toesturen aan Novex banden B.V. Je vindt de contactgegevens hieronder:

Novex Banden
t.a.v. Afdeling Marketing
Postbus 17
3220 AA Hellevoetsluis

Je kunt het formulier ook mailen naar: info@novexbanden.nl

Restprofiel diepteKorting
  meer dan 8 mm  100%
  7 – 8 mm  80%
  6 – 7 mm  60%
  5 – 6 mm  40%
  4 – 5 mm  30%
  3 – 4 mm  10%
  minder dan 3 mm  0%

 

Voorwaarden Novex banden vervangingsplan

  • Van den Ban Autobanden B.V. geeft, via het betrokken montagebedrijf, een korting op de aankoop van personenwagenbanden van het merk Novex. Deze korting wordt gegeven in het geval dat de aankoop van deze banden zal plaatsvinden ter vervanging van beschadigde banden. De korting zal uitsluitend worden gegeven indien, naar het oordeel van Van den Ban Autobanden B.V., de schade aan de betrokken banden niet gerepareerd kan worden en de schade niet het gevolg zal zijn van opzet dan wel grove nalatigheid van de gebruiker van de door hem/haar ter vervanging aangeboden banden;
  • De hoogte van de korting is afhankelijk van de profieldiepte van de ter vervanging aangeboden banden en de aankoopprijs van deze banden. Hoe hoger de profieldiepte hoe hoger het kortingspercentage. De verhouding tussen de hoogte van de profieldiepte en de hoogte van het kortingspercentage staat vermeld in onderstaande tabel. Het kortingspercentage wordt berekend over de aankoopprijs van de ter vervanging aangeboden banden ook in het geval dat er sprake zal zijn geweest van een aankoop van een band/velg combinatie. Het bedrag aan korting wordt nooit in contanten uitbetaald;
  • De kortingsregeling is van toepassing op de aankoop door eindgebruikers van banden na 1 januari 2014 en eindigt op de datum waarop de kortingsregeling door Van den Ban Autobanden B.V. zal zijn ingetrokken. Na beëindiging van de kortingsregeling zal deze regeling nog van toepassing zijn op banden die zijn aangekocht maximaal twaalf maanden voor de datum waarop de kortingsregeling zal zijn beëindigd;
  • De kortingsregeling geldt voor een periode van twaalf maanden ingaand op de datum van aankoop van de ter vervanging aangeboden banden;
  • De kortingsregeling geldt niet in het geval dat de ter vervanging aangeboden banden zijn beschadigd als gevolg van constructiefouten, productiefouten dan wel als gevolg van foutieve instructies ter zake van het gebruik van de betrokken band;
  • Onder het tijdstip van aankoop van banden in deze kortingsregeling wordt verstaan het tijdstip waarop de betrokken banden, in opdracht van de eindgebruiker, door het montagebedrijf dat het BVP aanvraagformulier mede zal hebben ondertekend, zijn gemonteerd;
  • In het geval dat een eindgebruiker aanspraak wenst te maken op bovenstaande kortingsregeling zal deze eindgebruiker het origineel van het BVP aanvraagformulier tezamen met de originele aankoopfactuur van de ter vervanging aangeboden banden alsmede de originele aankoopfactuur van de aangekochte Novex banden, ter beoordeling, toesturen aan Novex banden B.V., adres als vermeld in de aanhef van deze regeling. Communicatie met betrekking tot deze kortingsregeling wordt afgehandeld middels het gebruik van het internetadres: www.novexbanden.nl.

Download het aanvraagformulier voor het Bandenvervangingsplan